บุคลากร

                                                                         
 
 
    นายจักรชัย  ตั้งพงษ์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน   
     นางพิศมัย     ศรีอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ

 
        
 
        นางอารียา   ผลเกิด
   ครูชำนาญการพิเศษ

 
 
 
   นายวีระศักดิ์   ครองเคหา
        พนักธุรการ (ส ๓)