บุคลากร

นายจักรชัย ตั้งพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิศมัย ศรีอาจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารียา ผลเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ ครองเคหา

พนักธุรการ (ส ๓)