ภาษาไทย

...................ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไร....................

ความสำคัญของภาษาไทยมีดังนี้นะคะ

ถ้าท่านนักเรียนเห็นว่าภาษาไทยมีความสำคัญมากกว่าที่ตอบก็ช่วยตอบเพิ่มเติมนะคะ

1. เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

2. เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

3. ใช้ถ่ายถอด เรื่องราว ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์

4. เป็นเครื่องมือที่จะใช้ศึกษาเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอื่น ๆ

5. เป็นเครื่องมือสื่อสารของคนในประเทศ

6. ใช้ประกอบอาชีพได้

.....ทำไมต้องเรียนภาษาไทย ......

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครืื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือใน การแสวงหาความรู้ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ แสดงภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่า ควรแก่การเรียนรู้ และอนุรักษ์และสืบสานให้ คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป