ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

บ้านนาเสียวตั้งขึ้นประมาณ 100 ปีเศษ คือประมาณ พ.ศ.2400 โดยมีราษฎรย้ายมาจากบ้านจอกมาตั้งหลักแหล่งอยู่ถิ่นนี้ครั้งแรก มีจำนวนไม่กี่หลังคาเรือน การปกครองไม่ขึ้นกับบ้านใดมีนาย เกิ่ง ต่อติด เป็นปกครองหัวหน้าดูแล ในหมู่บ้านขึ้นตรงต่อกำนันตำบลคอนสวรรค์ และมีผู้ใหญ่บ้านติดต่อกันมาเป็นต้นว่านายลี นายสีหา และนายสารเป็นต้น ส่วนด้านการศึกษาแก่นักเรียนในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนจะต้องเดินทางไปเข้าเรียนที่วัดโพธิบ้านจอก (คอนสวรรค์ วัดโพธิ) เมื่อ พ.ศ.2483 นายวันนา ไกรบำรุง ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎรได้จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะเก้าอี้ กระดานดำ ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง นายพยม ตอพรม ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ 3 วัดโพธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตามหนังสือคำสั้งของคณะกรรมการอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 4258/2484 ลังวันที่ 13 สิงหาคม 2484 เปิดเรียนคั้งแรกมีนักเรียน 44 คน โดยอาศัย ศาลาการเปรียญ ให้ชื่อโรงเรียนว่า ''โรงเรียนประชาบาลตำบลคอนสวรรค์ 12'' (วัดนาเสียว)

วันที่ 10 กรฎาคม 2545 ตามประกาศคณะกรรมการประถมศึกษา จักหวัดชัยภูมิ เรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ประถมศึกษา และมติคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในครามประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2545 เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านนาเสียว สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ เป็นโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป.